Home » Privacy

Privacy

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe de door Autobedrijven Jelle Talsma BV (“Bedrijf”) via haar website verzamelde persoonsgegevens (“Gegevens”) overeenkomstig het toepasselijke recht worden beheerd.


VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
De volgende Persoonsgegevens kunnen worden verzameld:
i.     Gegevens die worden verstrekt teneinde een bepaalde dienst te ontvangen (bijv. naam en contactgegevens);
ii.     Browsergegevens (bijv. IP-adres, locatie – land -, gegevens over door gebruiker binnen de website bezochte pagina’s, tijdstip van bezoek aan website, duur van het bezoek per pagina, clickstream-analyse. Hoewel het Bedrijf deze gegevens niet koppelt aan specifieke gebruikers, is het wel mogelijk deze gebruikers – direct via die gegevens of door gebruikmaking van andere verzamelde informatie – te identificeren);
iii.     cookies (kleine tekstbestandjes die door de bezochte websites worden verstuurd aan en opgeslagen op de computer van de gebruiker, om vervolgens weer teruggezonden te worden naar dezelfde sites wanneer de gebruiker deze opnieuw bezoekt. Zie de webpagina Cookiebeleid voor meer informatie).


DOEL EN PROCEDURE VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONGEGEVENS
De persoonsgegevens die u heeft verstrekt (“Gegevens”) zullen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
a)       Het uitvoering geven aan een specifiek verzoek of het leveren van de gevraagde dienst (“Dienst”);
b)      Het mogelijk maken voor het Bedrijf om onderzoek te doen naar klanttevredenheid (“Klanttevredenheid”) wat betreft de kwaliteit van bedrijfsgoederen en -diensten in overeenstemming met de gerechtvaardigde belangen van het Bedrijf;
c)       Onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming, het versturen van commerciële communicatie en het versturen van advertenties over bedrijfsproducten en –diensten, of het uitvoeren van marktonderzoeken (“Marketing”);
d)      Onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming, het analyseren van uw gedrag, gewoontes en consumptieneiging, om de producten en diensten van het Bedrijf te verbeteren en te voldoen aan uw verwachtingen (“Profiling”);
e)      Onderworpen aan uw uitdrukkelijke toestemming, het verstrekken van Gegevens aan dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen van Bedrijf, als ook naar hun partners in de automotive, financiële, verzekerings- and telecommunicatiesector, die deze gegevens zullen verwerken voor het versturen van commerciële communicatie en advertenties betreffende hun producten en diensten, of het uitvoeren van marktonderzoeken (“Marketing derde Partij”).
f)        Het verbeteren van de gebruikerservaring op de bedrijfswebsites.

De Gegevens kunnen worden verwerkt in hardcopy, door automatische of elektronische middelen inclusief via post of e-mail, telefoon (bijv. geautomatiseerde telefoongesprekken, SMS, MMS), fax en iedere andere manier (bijv. websites, mobiele apps).


ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS
De Gegevens mogen worden verwerkt door natuurlijke en/of rechtspersonen, namens het Bedrijf en onder specifieke contractuele verplichtingen, gevestigd in EU lidstaten of in landen buiten de EU. De Gegevens mogen worden verstrekt aan derde partijen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bevelen van overheidsorganen op te volgen of om een recht van Bedrijf uit te oefenen voor de gerechtelijke instanties.


DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EER
Binnen haar contractuele relaties mag Bedrijf de Gegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief het opslaan in een database die wordt beheerd door entiteiten die optreden namens Bedrijf. Databasebeheer en de verwerking van Gegevens zijn gebonden aan de doelen van de verwerking en worden uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving.
In het geval dat Gegevens worden doorgegeven buiten de EER, zal Bedrijf alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de Gegevens inclusief – onder andere – overeenkomsten gebaseerd op de modelcontracten aangenomen door de Europese Commissie om de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER te regelen.


KOPPELINGEN MET WEBSITES VAN DERDEN
Websites van derden die via deze website toegankelijk zijn, vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende derde. Het Bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid ten aanzien van verzoeken om en/of het verstrekken van persoonsgegevens op deze derden-websites af.


VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke is Autobedrijven Jelle Talsma BV, gevestigd in Saturnusweg 6, Leeuwarden 8938AW.


BEWAREN VAN GEGEVENS
De Gegevens die worden verwerkt om de Dienst en Klanttevredenheid te leveren, worden door het Bedrijf bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor het vervullen van deze doeleinden. De Gegevens die zijn verwerkt voor het verrichten van de Dienst mogen door het Bedrijf langer worden bewaard, indien dit noodzakelijk is om de belangen van het Bedrijf wat betreft potentiële aansprakelijkheid voortvloeiend uit het verrichten van deze Dienst, te beschermen.

Gegevens verwerkt voor Marketing en Profiling doeleinden worden door het Bedrijf bewaard vanaf het moment dat u toestemming geeft tot aan het moment dat u deze toestemming intrekt. Vanaf het moment dat de toestemming is ingetrokken, zullen de Gegevens niet langer worden gebruikt voor deze doeleinden, maar mogen zij wel nog steeds bewaard worden door het Bedrijf. Met name wanneer dit noodzakelijk is om de belangen van het Bedrijf met betrekking tot de potentiële aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze verwerking te beschermen, behalve wanneer de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit in dit opzicht verheldering biedt.


RECHTEN VAN BETROKKENEN
Betrokkenen kunnende volgende rechten uitoefenen:
1.       Het recht op inzage: het recht op informatie van het Bedrijf of Gegevens van u worden verwerkt en, waar van toepassing, het recht om deze in te zien;
2.       Het recht op rectificatie en het recht op gegevenswissing houdt het recht op correctie van onjuiste of onvolledige Gegevens in, als ook het recht op verwijdering van uw Gegevens, wanneer het verzoek rechtmatig is;
3.       Het recht op beperking van de verwerking houdt in dat u kunt verzoeken tot schorsing van de verwerking, voor zover dit gerechtvaardigd is;
4.       Het recht op dataportabiliteit houdt in dat u het recht heeft uw Gegevens te ontvangen in een gestructureerde vorm, gewoonlijk gebruikt en leesbaar, als ook het recht om de Gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;
5.       Het recht op bezwaar houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw Gegevens, wanneer dit verzoek rechtmatig is, ook, wanneer van toepassing, als de Gegevens zijn verwerkt voor marketing of profiling doeleinden;
6.       Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het geval van onrechtmatige verwerking van Gegevens;
7.    Het recht om uw toestemming in te trekken.

U kunt de bovengenoemde rechten uitvoeren door een brief te sturen aan Autobedrijven Jelle Talsma BV, Saturnusweg 6, Leeuwarden 8938AW. of door een email te sturen aan info@jelletalsma.nl.


WIJZIGINGEN
Deze Privacyverklaring treedt in werking op 02/07/2018.
Het Bedrijf behoudt zich het recht voor het Privacyverklaring geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te passen (bijv. naar aanleiding van wijzigingen in het toepasselijk recht). Eventuele wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.